ارتباط باما

برای ارتباط با مدیر سایت ، از ایمیل زیر استفاده کنید :

دوستان مطالب در خواستی خود را برای ما ایمیل نمایید تا با نام خود در سایت قرار داده شود.

 

 

 konkur.hesabdari@gmail.com